Дружеството

Центърът за услуги предлагани от  „ВиК- Дупница” ЕООД- се намира на първия етаж в сградата на Дружеството- ул. „Неофит Рилски” №9. В него клиентите- физически и юридически лица, могат да се информират и възползват от всички услуги, които предлага фирмата, както и да направят справки по въпроси и проблеми, свързани с дейността на предприятието. Дружеството  работи с клиенти –от 8,00 до 16:30 часа, всеки делничен ден.


Водоснабдяване и канализация – Дупница ЕООД, гр.Дупница е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, а община Дупница собственик на 100 (сто) % от капитала на дружеството.Дружеството е учредено с решение на Кюстендилския окръжен съд по ф.д.451/1989 г., с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителната и канализационната системи на територията на община Дупница, със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул.Неофит Рилски 9 .В и К – Дупница ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

Дружеството извършва своята дейност на територията на община Дупница:

обслужвана територия – 359 кв.км;потребители – 55 240 души;

обслужвани населени места – 17 бр;

Общински център на община Дупница е е гр.Дупница.


В общината се включва още 16 кметства: с.Баланово, с.Бистрица, с.Блатино, с.Грамаде, с.Делян, с.Джерман, с.Дяково, с.Крайни дол, с.Крайници, с.Кременик, с.Палатово, с.Пиперево, с.Самораново, с.Тополница, с.Червен брег и с.Яхиново.

На територията на която оперира В и К оператора, към момента на изготвяне на бизнес плана все още има потребители които не са присъединени към водоснабдителната и канализационна система, като нивото на покритие е над 96%. Голяма част от отведените отпадъчни води се отвеждат и пречистват в пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) изградена до с.Джерман и обслужваща гр.Дупница, останалите се заустват в повърхностнотечащи води.

Визията на ръководството е постигането на високи нива на качеството на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

Мисията на дружество е: Ние възнамеряваме да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите на нашите услуги, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството.Стратегическата цел на нашето дружество е до 2018 г. да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всички наши потребители, като осигурим рентабилност от нашата дейност средно за периода.
Схема на управление
Удостоверение на сметка към ЦКБ
Начини на плащане на месечни задължения към „ВиК-Дупница“ ЕООД