Условия за ползване

Условия за ползване
 
Общи условия за използване на интернет сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ДУПНИЦА“ ЕООД (ВиК)
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и ВиК, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.
I. Съгласие с Общите условия и правилата за ползване на сайта
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугите на сайта и ВиК. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ получава правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
II. Защитени права
ВиК е изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на ВиК е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
III. Защита на лични данни
ВиК е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
ВиК се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Приоритетна цел на ВиК е да осигури и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопасност на личните данни.
IV. Органичаване на отговорността
Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ВиК прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ВиК не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ВиК за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ВиК не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако ВиК е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.
ВиК има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
V. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта
ВиК си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.