Подмяна на индивидуален водомер

Подмяна на индивидуален водомер

На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите – етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер.

Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. На основание чл.34а от същата наредба индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради – етажна собственост подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от “ВиК Дупница” ЕООД правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на  чл.33 ал. 4 от Наредба № 4.

Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите.

Метрологичната проверка съгласно чл.34а. (1) от Наредба N 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи може да се извърши по следните начини:

1. Потребителят желае да извърши последваща проверка на индивидуалния водомер

Потребителят заплаща на централна каса услугата „отиване, връщане и демонтаж на индивидуален водомер” – 14.70 лв. Служител на дружеството посещава потребителя, демонтира водомера, изготвя констативен двустранен протокол и монтира заместител. Потребителят проверява за своя сметка водомера в оправомощена лаборатория, заплаща на каса „отиване, връщане, монтаж и пломбиране на индивидуален водомер” – 19.70 лв., след което служител на дружеството посещава потребителя, монтира проверения водомер, изготвя констативен двустранен протокол и пломбира водомера.

2. Потребителят желае да подмени с нов, закупен от него водомер.

Потребителят заплаща на централна каса услугата „снемане отчет на водомер” – 10.00 лв. Служител на дружеството посещава потребителя, демонтира пломбата на входящия холендър и изготвя констативен двустранен протокол. Потребителят подменя за своя сметка водомера и заявява на тел. 0701 5 94 36 услугата „отиване, връщане и пломбиране” – 11.00 лв. Служител на дружеството посещава потребителя проверява за правилния монтаж на водомера, проверява за наличието на течове по водомерния възел, изготвя констативен двустранен протокол и пломбира водомера.

3. Потребителят желае да се възползва от комплексна услуга съгл. чл. 34а(4) от Наредба 4 на МРРБ, подмяна на водомера с нов.

Потребителят подава заявление в Центъра за обслужване на клиенти, заплаща услугата на касата на ВиК Дупница ЕООД. След уточняване на свободен час с абоната, за монтаж на водомери  служител на фирмата посещава потребителя, демонтира стария водомер, сваля отчета до момента, монтира новия водомер, пломбира го, изготвя констативен двустранен протокол.

Телефони за връзка:

„ВиК Дупница” ЕООД – Център за обслужване на клиенти – 0701 5 94 36

Индивидуалният водомер е средство за измерване на количествата изразходвана вода в отделните имоти, съобразно отчета на индивидуалния водомер се заплаща определена цена за изразходваната вода на оператора.

Когато потребителя живее в сграда, в която има повече от един обитател, в сградата има монтиран един общ водомер, който измерва цялото подадено количество вода за сградата и отделно всеки потребител монтира индивидуален водомер в имота си /апартамент, офис, магазин/, който е част от етажната собственост, чрез който следи за личното потребление на вода.

Изисквания за монтаж на водомери

Водомерите се монтират на водопроводните отклонения в посока на водния поток и при спазване указанията на производителя, на достъпно и добре осветено място. През тях трябва да преминават количествата изразходвана вода от всички водочерпни прибори в домакинството./кранове, чешми, бойлери, перални и пр./

Условията за узаконяване на водомерите

За да бъде узаконен водомер, се извършва пломбиране с пластмасова пломба. Проверява се за наличието на течове по водомерния възел, не е изтекла валидността на метрологичната проверка, не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера, броячният механизъм не е блокирал и всички изисквания на производителя за монтаж на водомерите са спазени.  След пломбирането с пластмасова пломба се попълват протокол от дружеството с попълване на всички реквизити от протокол, като служителят изисква собственоръчно попълване на фамилията и  полагане на подпис на присъстващия.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg

Доставката, монтажа, проверката, поддръжката, опазването и ремонта на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. /ОУ/

Проверка, поддръжка и ремонт се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор, да имат маркировка за оценено съответствие и допълнителна метрологична маркировка – Директива 2014/32/ЕС.

Техническите и метрологични изисквания към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол/последващи проверки/, в това число и водомери, и тяхното използване по предназначение, се регламентират с Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Телефон за връзка: 070159436.