Цени на водата

На основание Решение № Ц-53/17.12.09 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД обявява следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги, влезли в сила от 01.01.2010г.

ОПИСАНИЕЦЕНА/без ДДС/
I.Доставяне на вода на потребителите –
/средна цена за битови и промишлени потребители/
0.69 лв./куб.м
II.Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.

Промишлени и други стопански потребители
Степен на замърсяване 1

0.11 лв./куб.м


0.13 лв./куб.м
III.Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.

Промишлени и други стопански потребители
Степен на замърсяване 1 | Степен на замърсяване 2
0.34 лв./куб.м0.44 | 0.72 лв./куб.м